Fingood rating projektů a společností

Rating je v investičním světě užitečným nástrojem pro hodnocení rizikovosti, díky kterému se investor může lépe rozhodovat.

Všechny zveřejněné investice na Fingoodu prochází přísným hodnocením a považujeme je za vysoce kvalitní. Na základě vyhodnocených kritérií dělíme tyto společnosti do ratingových kategorií.

  • Snadná orientace v rizikovosti investic
  • Hodnocení investic dle pevně zadaných kritérií
  • Snadné řízení portfolia
Ratingová třída úvěruRizikovost úvěru v %
AAA
zanedbatelná rizikovost, odpovídající výnos
0,00 – 2,00%
AA
velmi nízká rizikovost, rozumný výnos
2,01 – 4,00%
A
rozumná rizikovost, solidní výnos
4,01 – 6,00%
B
uznatelná míra rizika, nadprůměrný výnos
6,01 – 8,00%
C
vyšší rizikovost a velmi vysoký výnos
Nad 8,00%

Co je výsledkem zavedení Fingood ratingu?

Pro investory je nejviditelnějším výsledkem zařazení společnosti i konkrétního projektu do jedné z 5 rizikových tříd, kdy "AAA" je nejlepší, následuje "AA" a pokračuje až po nejhůře hodnocenou třídu "C". Ruku v ruce se zařazením do rizikové třídy jde vyjádření rizikovosti úvěru v % viz. tabulka:

V sekci „Zdraví portfolia Fingood“ transparentně uvádíme rozdělení celého úvěrového portfolia naší platformy dle Fingood ratingu. Ke zpětnému rozdělení úvěrů před zavedením a zveřejněním Fingood ratingu jsme použili vstupní data z období.

Proč máme Fingood rating?

K posuzování potenciálních investičních příležitostí před jejich zveřejněním přistupujeme velmi individuálně. Stále se setkávají naše interní týmy, tedy obchodníci, riskaři a členové investiční komise, a pečlivě zkoumají každý případ. Tento postup se nijak nemění.

Ratingový systém v konečném důsledku přispěje ke zvýšení počtu i rozmanitosti investičních příležitostí na naší platformě. Rizikovost projektů i společností vypočtená dle ratingu bude různá, a proto předpokládáme, že výsledkem pak bude i větší různorodost cen úvěrů, tedy úrokového výnosu. Od toho si slibujeme vyšší zájem bonitních a solidních úvěrových klientů (firem) o financování na Fingoodu. A z pestrého a vyváženého portfolia opět vytěží i naši investoři.

Oproti tomu rating je statistický nástroj, díky kterému každou společnost “měříme” a počítáme u ní rizikovost dle totožných kritérií a parametrů. Využití systému ratingu a přímé srovnání všech dostupných a relevantních dat dává vyhodnocení rizik další rozměr a pomáhá eliminovat chybovost, která i při sebevětším úsilí a odbornosti může vzniknout díky lidskému faktoru. Zároveň nás pevně daná kritéria ratingu zavazují tyto důležité body pečlivě a poctivě prozkoumat a vyhodnotit u každého posuzovaného případu.

V neposlední řadě je rating také jednou z podmínek ČNB pro získání crowdfundingové licence, o kterou již máme úspěšně zažádáno. S tímto požadavkem se naprosto ztotožňujeme a věříme, že přispěje ke zvyšování kvality projektů napříč prostředím investičního crowdfundingu.

Jak jsme vytvořili Fingood rating?

Jak jsme vytvořili Fingood rating?

Přestože se ratingové nástroje dají koupit či pronajmout, upřednostnili jsme důkladnou znalost tohoto užitečného nástroje a možnost dále jej rozšiřovat a vylepšovat.

Fingood rating je naším vlastním produktem a vznikl díky využití více než 20 let praxe, zkušeností a odborných znalostí našich interních obchodníků a riskařů z bankovního sektoru.

S Fingood ratingem jsme interně pracovali už několik měsíců před jeho zveřejněním. Měli jsme tak možnost otestovat i vlastní datové sady vyšších desítek společnosti a nižších stovek projektů/úvěrů.

Navíc chceme být maximálně transparentní na rozdíl od většiny finančních institucí zveřejníme významnou část tohoto nástroje. Samozřejmě uvítáme a případně zapracujeme případné konstruktivní podněty k vylepšení.

Mechanismus Fingood ratingu

1.
Dle 12 pevně zadaných kritérií stanovíme rating a rizikovost úvěrového klienta, tedy společnosti. Z toho 8 kritérií je shodných pro všechny klienty, další 4 se liší podle toho, zda jde o firemní financování nebo developerský projekt.
2.
Následně zohledníme tento rating společnosti, zajištění konkrétní úvěrové poptávky a způsob splácení konkrétního úvěru a výsledkem je rating a rizikovost úvěru.

V konečném důsledku dává
rating těchto
5 výsledných
hodnot

1.

Získané body v ratingovém nástroji úvěrového klienta

Bodová stupnice ratingového nástroje se pohybuje v rozmezí 0-100 bodů.

2.

Rizikovou třídu úvěrového klienta

Tříd je celkově 5 (od AAA po C) a vztahují se k samotné společnosti, která stojí za konkrétním projektem.

3.

Rizikovost úvěrového klienta v procentech

Udává procento vymáhaných klientů v našem portfoliu ve stejné rizikové třídě oproti celkovému počtu klientů v dané rizikové třídě.

4.

Rizikovost projektu (úvěru) v procentech

Rizikovost úvěrového klienta násobíme nezajištěnou části úvěru (v Kč) a koeficientem udávajícím způsob splácení úvěru. Výsledek vydělíme výší úvěru a dostaneme rizikovost daného úvěru v procentech.

5.

Rizikovou třídu projektu (úvěru)

Vyjádření rizikovosti projektu (úvěru) jednou z 5 definovaných rizikových tříd. Například AAA vyjadřuje rizikovost 0–1,99 %, C znamená rizikovost nad 8 %.

Rizikovost v % stanovujeme dle našeho stávajícího portfolia – tj. u každého úvěrového klienta spočítáme dle kritérií rating, klienty rozdělíme do ratingových tříd a pak zkoumáme, jaký je poměr problémových klientů proti všem klientům v dané třídě.

Rizikovost úvěru (tedy investiční příležitosti, kterou potenciálně zveřejníme na platformě) stanovujeme kombinací rizikovosti klienta, nezajištěné části úvěru a způsobu splácení.

Zde považujeme za důležité zdůraznit, že aktuálně u poměrně mnoha úvěrů může být výsledkem rizikovost úvěru 0% - to se stává v případech, kdy úvěr je plně zajištěn kvalitní zástavou (zejména nemovitost v prvním pořadí zástavy, oceněná naším expertem) nebo pokud je samotný klient (společnost) v tak dobré rizikové třídě (AAA), v níž napříč celým portfoliem platofrmy Fingoodu neevidujeme žádný problémový případ.

Rating a rizikovost vyjadřují finální návratnost investice. Rating nemá za cíl vyjadřovat splacení úvěru v dohodnutém termínu, ale míru zabezpečení alokovaného kapitálu investorů.